Kontakt – RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stama Stal i Budowa maszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 60.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2,
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia informacji.